Hushållens intresse för tidsbunden inlåning har redan länge varit svagt. I mars 2016 krympte den tidsbundna inlåningen under 10 miljarder euro, vilket är det minsta beloppet på nästan 16 år. Intresset för tidsbunden inlåning har minskat i och med att räntan på inlåningen sjunkit. På hushållens nya tidsbundna inlåning betalades en ränta på i genomsnitt 0,7 %, då räntan på nya inlåningsavtal ännu för ett år sedan låg något över 1 %. En del av den tidsbundna inlåningen är s.k. strukturerad inlåning, där en del av den totalränta som betalas på inlåningen har bundits till värdet av en extern mätare, exempelvis aktiernas kursutveckling. Efterfrågan på denna form av inlåning har också avtagit och dess andel av den tidsbundna inlåningen har krympt så att den nu är nästan marginell.

Samtidigt som populariteten för tidsbunden inlåning har minskat, har volymen av hushållens inlåning med uppsägningstid och inlåning över natten ökat. Under de senaste 12 månaderna har inlåningen över natten ökat med 3,2 miljarder euro och inlåningen med uppsägningstid med 0,8 miljarder euro. Inlåningen med uppsägningstid som består av olika slags sparkonton uppgick vid utgången av mars 2016 till 14,9 miljarder euro, vilket är den största volymen på över tre år.


Utlåning


Hushållen lyfte i mars 2016 nya bostadslån för 1,4 miljarder euro, vilket är nästan lika mycket som ett år tidigare i mars. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 1,23 % och den beräknade marginalen 1,21 %. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av mars till 92,2 miljarder euro och årsökningen var 2,5 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,1 miljarder euro av konsumtionslån och 16,1 miljarder euro av övriga lån i slutet av mars.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i mars för 2,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal sjönk från februari och låg på 1,76 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av mars till 73,3 miljarder euro, varav lånen till bostadssammanslutningar utgjorde 23,8 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av mars till totalt 81,9 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,26 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 57,1 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 10,0 miljarder euro. Hushållen ingick i mars nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,6 miljarder euro.


Anmärkning:

Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Januari, mn euro Februari, mn euro Mars, mn euro Mars, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 122 080 122 109 122 319 2,8 1,67
    -varav bostadslån 92 022 92 027 92 162 2,5 1,18
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 73 020 73 543 73 280 5,2 1,57
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 82 187 81 401 81 933 1,9 0,26
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 053 1 262 1 402 1,23

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar:
Johanna Honkanen, telefon 010 831 2992, e-post: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, telefon 010 831 2146, e-post: olli.tuomikoski(at)bof.fi

Nästa månadspublicering 1.6.2016 kl. 13.00.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats