Statistikmeddelande

1 nummer per år (trespråkig: finska, svenska, engelska)
(ISSN 1456-5854, webbversion)

Statistikmeddelandet Finländska masskuldebrevslån omfattar data över masskuldebrevslån utgivna i Finland av staten och den privata sektorn, specificerade per lån. Statistiken innehåller också sektorfördelade tidsserier över lån emitterade i Finland. Meddelandet baseras på uppgifter i värdeandelssystemet och Statskontorets meddelanden.

**********