I januari 2016 var den beräknade marginalen på nya utbetalda bostadslån 1,24 % och genomsnittsräntan som inkluderar både marginal och referensränta 1,30 %. Referensräntans andel av räntorna på de nya utbetalda bostadslånen var således endast 0,06 procentenheter, då den ännu ett år tidigare var 0,23 procentenheter och två år tidigare 0,49 procentenheter.

I nya bolåneavtal ingår ofta villkoret att referensräntan är minst noll, varvid kunden i händelse av en negativ referensränta endast betalar marginalens andel.

Den populäraste referensräntan, tolv månaders euribor, var ännu i januari 2016 positiv, men sjönk för första gången till negativ i februari. Av de nya bostadslånen bands hela 79 % till tolv månaders euribor i januari 2016. Allt som allt bands 96 % av samtliga nya bostadslån till euriborräntorna.

Hushållen lyfte i januari 2016 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro, vilket är något mer än i januari ett år tidigare. Det utestående beloppet av bostadslån i euro uppgick i slutet av januari till 92 miljarder euro och årsökningen var 2,5 %. Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 14,0 miljarder euro av konsumtionslån och 16,0 miljarder euro av övriga lån i slutet av januari.


Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i januari för 1,7 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal var 1,80 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick i slutet av januari till 73 miljarder euro, varav lånen till bostadsbolag utgjorde 23,5 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushåll uppgick i slutet av januari till totalt 82,2 miljarder euro och genomsnittsräntan var 0,27 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 56,7 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 10,8 miljarder euro. I januari slöt hushållen nya tidsbundna inlåningsavtal för 1,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen sjönk från december och låg i januari på 0,74 %.


Anmärkning:

Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland. 
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 121 792 121 982 122 081 2,8 1,71
    -varav bostadslån 91 832 91 955 92 022 2,5 1,23
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 72 689 72 502 73 019 6,2 1,61
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 80 644 81 624 82 187 1,2 0,27
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 427 1 359 1 053 1,30

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Närmare upplysningar lämnas av
Markus Aaltonen, telefon 010 831 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 31.3.2016 kl. 13.00.
Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=sv.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats