I och med att räntorna stigit har de finländska hushållens intresse för tidsbunden inlåning och placeringsdepositioner[1] ökat och intresset för inlåning över natten[2] minskat. Under januari–september 2023 har andelen för tidsbunden inlåning och placeringsdepositioner av hushållens totala inlåning ökat med nästan 7 procentenheter, när hushållen överfört sina finansiella tillgångar till inlåningskonton med högre ränta till ett värde av inemot 7 miljarder euro. Under motsvarande tid har tillgångarna på konton för inlåning över natten minskat med 8,5 miljarder euro.

Vid utgången av september 2023 utgjorde inlåningen från hushållen totalt 110,1 miljarder euro. Merparten av hushållens inlåning (74,6 miljarder euro) var inlåning över natten, som också omfattar transaktionskonton. Av inlåningen över natten var största delen[3] (49,2 miljarder euro) insättningar på konton med fast ränta, vars genomsnittsränta var 0 %. Vid utgången av september uppgick hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning till 9 miljarder euro och placeringsdepositioner till 26,5 miljarder euro.

Vid utgången av september 2023 var den genomsnittliga räntan på hushållens inlåning 0,91 %, då den vid motsvarande tid för ett år sedan var 0,05 %. I och med den högre räntenivån har skillnaderna i räntan på olika inlåningskonton ökat. I september var genomsnittsräntan på inlåning över natten 0,30 %, tidsbunden inlåning 2,30 % och placeringsdepositioner 2,15 %. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning steg till 3,18 % i september och nya avtal om tidsbunden inlåning ingicks för 1,2 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan ingicks nya avtal till ett värde av 240 miljoner euro.

I statistiken har klassificeringen av inlåning som är förenad med restriktiva uttagsvillkor i många fall ändrats från inlåning över natten till placeringsdepositioner. Ändringen ökade mängden placeringsdepositioner och minskade inlåningen över natten. Historiska data har korrigerats från och med oktober 2022. De största klassificeringsändringarna i statistiken hänför sig till oktober 2022 och januari 2023. Se närmare uppgifter om ändringen av klassificeringen som gäller inlåning (Länk).

 

Vid utgången av september 2023 utgjorde inlåningen från hushållen 110,1 miljarder euro

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i september 2023 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro, vilket är 450 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 101 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från augusti och var 4,65 % i september. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av september 2023 till 106,7 miljarder euro och årsökningen var -1,8 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,8 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september 2023.

De finländska företagen lyfte i september nya lån[4] för 1,8 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 360 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån sjönk från augusti och var i september 5,45 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av september till 106,1 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 43,6 miljarder euro.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  Juli, mn euro Augusti, mn euro September, mn euro September, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 675 141 676 141 596 -1,4 4,41
    - varav bostadslån 106 855 106 749 106 719 -1,8 3,86
    - varav investeringsbostadslån 8 622 8 640 8 650   4,05
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 105 263 105 407 106 100 0,4 4,57
Inlåning från hushåll, utestående belopp 109 878 109 278 110 110 -3,0 0,91
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 005 1 139 1 131   4,65
    - varav investeringsbostadslån 86 112 101   4,79

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 30.11.2023 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Placeringsdepositioner är inlåning med uppsägningstid. De har ingen överenskommen löptid (till skillnad från tidsbunden inlåning), men de kan tas ut i kontanter efter en viss uppsägningstid eller mot straffavgift (till skillnad från inlåning över natten). I denna kategori ingår också placeringskonton utan uppsägningstid eller överenskommen löptid men med restriktiva uttagsvillkor.

[2] Omfattar transaktionskonton och övriga konton, från vilka tillgångar kan tas ut eller överföras fritt.

[3] Överförbar inlåning över natten med fast ränta.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.