I januari 2024[1] utbetalades studielån för 279 miljoner euro, vilket är 17 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av studielån i januari har senast varit mindre än så 2018. Genomsnittsräntan på utbetalda studielån var 4,46 %, vilket var 2,22 procentenheter högre än i januari 2023. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av studielån har senast varit högre i november 2008.

De Euriborbundna lånens andel var 86 % av samtliga utbetalda studielån och genomsnittsräntan på dem var 4,52 %. Användningen av bankernas egna referensräntor vid nya utbetalningar av studielån har blivit allmännare. I januari 2024 var 14 % av de nya utbetalningarna av studielån bundna till primräntor, dvs. bankernas egna referensräntor, då deras andel ännu i januari 2022 var 5 %. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar som bundits till bankernas egna referensräntor var något lägre än på utbetalningar av studielån som bundits till Euribor (4,04 %).

Den kraftiga ökningen av det utestående beloppet av studielån har planat ut. Vid utgången av januari 2024 uppgick det utestående beloppet av studielån till 6,2 miljarder euro och årsökningen var 4,0 %. Årsökningen har senast varit långsammare i september 2011. Det utestående beloppet av studielån har ökat snabbt under de senaste åren, men årsökningen har stadigt mattats av i takt med att utbetalningarna minskat och i och med Folkpensionsanstaltens studielånskompensationer[2]. Det utestående beloppet av studielån har mer än fördubblats efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017. Utöver de större låneposterna som följde på studiestödsreformen beror ökningen i beloppet av utestående studielån också på att låntagarna har ökat i antal[3].

 

Högre räntor minskade efterfrågan på studielån

 

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i januari 2024 nya bostadslån för 0,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 90 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån sjönk från december och var 4,36 % i januari. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av januari 2024 till 106,4 miljarder euro och årsökningen var –1,5 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av januari.

De finländska företagen lyfte i januari nya lån[4] för 1,8 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 490 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från december och var 5,58 %. Det utestående beloppet av lån till finländska företag uppgick vid slutet av januari till 107,1 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 44,0 miljarder euro.

 

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,2 miljarder euro vid slutet av januari 2024 och genomsnittsräntan var 1,25 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 68,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 11,6 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 470 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i januari 3,40 %.

 

Utlåning och inlåning till Finland, preliminär uppgift*
  November, mn euro December, mn euro Januari, mn euro Januari, 12 mån förändring1, % Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll, utestående belopp 141 151 141 418 141 807 -1,2 4,63
    - varav bostadslån 106 524 106 698 106 351 -1,5 4,08
    - varav investeringsbostadslån 8 638 8 621 8 627   4,28
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 106 306 105 794 107 126 1,8 4,77
Inlåning från hushåll, utestående belopp 107 987 108 673 108 211 -2,4 1,25
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 237 1 337 810   4,36
    - varav investeringsbostadslån 95 85 89   4,53

* Omfattar utlåning och inlåning i alla valutor till Finland. I Finlands Banks statistikpublikationer till och med januari 2021 och i ECB:s statistikpublikationer presenteras utlåning och inlåning i euro för euroområdet och hushållen omfattar också hushållens icke-vinstsyftande organisationer, varför siffrorna i tabellen avviker från uppgifterna i dessa publikationer.
1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar.  
2 Till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

 

Nästa månadspublicering 2.4.2024 kl. 10.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

[1] Den andel av studielånet som är avsedd för vårterminen kunde lyftas i januari.

[2] År 2022 betalades studielånskompensationer redan för 87,8 miljoner euro och åren 2015–2021 för sammanlagt ca 226,5 miljoner euro.

[3] Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med studielån 525 000 läsåret 2022–2023, när antalet studielåntagare tre år tidigare var 63 000 färre.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.