Värdet på de finländska hushållens börsnoterade aktieinnehav sjönk med 2,2 miljarder euro under andra kvartalet 2023. Innehavens värde sjönk i och med nedgången i värdet på finländska företags aktier. Värdet på hushållens innehav av utländska börsnoterade aktier ökade däremot något (44 miljoner euro) under årets andra kvartal. Nedgången i värdet på inhemska aktieinnehav hänförde sig huvudsakligen till maj, då innehavens värde sjönk med 2,3 miljarder euro. I juni sjönk de inhemska aktieinnehavens värde måttligare, med 229 miljoner euro.

Under andra kvartalet 2023 investerade hushållen 251 miljoner euro netto mer i inhemska aktier. Avyttringarna av utländska företags aktier var i sin tur större än förvärven, aktier såldes till ett nettobelopp av 151 miljoner euro.

Vid slutet av juni 2023 uppgick hushållens börsnoterade aktieinnehav till ett värde 45,0 miljarder euro, vilket är 4,5 % mindre än vid utgången av föregående kvartal. Merparten (88 %) av hushållens aktieinnehav hänförde sig till aktier i finländska företag. De utländska aktiernas andel av hushållens aktieinnehav har ökat under de senaste åren, även om den fortfarande är liten. Ännu vid utgången av 2019 var de utländska aktieinnehavens andel mindre än 9 %.

 

2023Q2_SV.png

 

Intresset för tidsbunden inlåning fortsatte och värdet på innehaven i investeringsfonder ökade

Intresset för tidsbunden inlåning fortsatte under andra kvartalet 2023, när de finländska hushållen ingick nya avtal om tidsbunden inlåning för 2,0 miljarder euro. Vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan ingicks avtal för endast 128 miljoner euro. Intresset för tidsbunden inlåning har ökat i och med att räntorna stigit. I juni 2023 var den genomsnittliga räntan på ny tidsbunden inlåning 2,90 %, när den i juni för ett år sedan var 0,65 %.

Med det växande intresset har hushållens tidsbundna inlåning (7,2 miljarder euro) ökat snabbt och samtidigt har också dess andel av hela inlåningen (110,9 miljarder euro) ökat betydligt. Vid utgången av juni 2023 var den tidsbundna inlåningens andel av inlåningsstocken 6,6 %, när den ännu för ett år sedan var endast 1,9 %. Av hushållens inlåning är merparten (74 %) emellertid fortfarande inlåning över natten[1].

Hushållens innehav i finländska investeringsfonder ökade från föregående kvartal med 2,7 % och innehavens värde uppgick till 32,0 miljarder euro vid utgången av juni[2]. Under årets andra kvartal gjorde hushållen teckningar i investeringsfonder för 466 miljoner euro netto. Av nettoteckningarna hänförde sig över hälften till räntefonder och drygt en tredjedel till aktiefonder. Hushållens inlösen från investeringsfonder översteg beloppet av nya teckningar endast i fråga om fastighetsfonder. Utöver de nya investeringarna ökade investeringsfondernas värde med 364 miljoner euro i april–juni. Värdeökningen var störst i aktiefonderna, men också ränte- och blandfonderna ökade i värde. Fastighetsfondernas värde sjönk i sin tur något under årets andra kvartal (62 miljoner euro).

 

Finländarnas insättningar och investeringar (mn euro), 2023Q2
  Totalt** Hushåll Arbetspensions-anstalter
  stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing stock (flöden) omvärder-ing
Finländarnas investeringar            
Noterade aktier 210 599 -6 934 44 971 -2 191 34 754 -104
  (6 889)   (100)   (-59)  
- inhemska aktier 122 275 -9 535 39 621 -2 234 16 391 -1 084
  (775)   (251)   (313)  
             
Räntebärande värdepapper 218 050 -1 103 1 330 -2 29 850 -132
  (-5 505)   (-14)   (226)  
- inhemska räntebärande värdepapper 99 042 -295 798 -3 4 774 1
  (-4 366)   (1)   (605)  
             
Fondandelar            
Inhemska investeringsfonder 112 500 1 524 32 017 364 5 207 50
  (1 708)   (466)   (-2)  
             
Utländska fonder 172 043 2 501 5 858 158 127 563 1 582
  (1 859)   (198)   (2 145)  
             
Finländarnas insättningar på bank            
Inlåning över natten (transaktionskonton) 156 343 -39 81 825 -3 4 152 -1
  (-3 966)   (132)   (-1 236)  
Andra insättningar 36 920 0 29 052 0 -* -*
  (1 911)   (835)   -*  

* Konfidentiell.
** Försäkringsbolagens värdepapper- och fondinformation saknas.

 

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395 , e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

 

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

 

Nästa publiceringstillfälle 9.11.2023 kl. 10.

 

[1] I inlåningsuppgifterna för juni har det gjorts en korrigering av klassificeringen som minskade andelen för inlåning över natten av inlåningsstocken och på motsvarande sätt ökade andelen för inlåning med uppsägningstid.

[2] Hushållens investeringar i finländska aktiefonder uppgick till 12,9 miljarder euro, räntefonder 8,5 miljarder euro, blandfonder 6,3 miljarder euro, fastighetsfonder 3,1 miljarder euro och övriga fonder 1,2 miljarder euro.