banksystemet i Finland

1.1 Finlands Banks balansräkning
1.2 Aggregerad balansräkning för MFI-sektorn i Finland: tillgångar
1.3 Aggregerad balansräkning för MFI-sektorn i Finland: skulder
1.4 Marknadsandelar för kreditinstituten

Penningmängd och deras motposter

2.1 Finlands bidrag till euroområdets penningmängd och de viktigaste motposterna
2.2 Finlands bidrag till euroområdets penningmängd
2.3 Finlands bidrag till de viktigaste motposterna till M3 för euroområdet

Finländska MFI-sektorns utlåning i euro till allmänheten i euroområdet och inlåning i euro från allmänheten i euroområdet

3.1 Utlåning och inlåning efter sektor
3.2 Utlåning och inlåning (alla valutor)
3.3 Utlåning och inlåning efter region (alla valutor)
3.4 Andelar av utlåning och inlåning efter MFI-kategori
3.5 Utlåning till och inlåning från finländska hushåll 
3.6 Räntemarginaler efter bankgrupp

Inlåning

3.7 Inlåning från Finland efter sektor
3.8 Inlåning från euroområdet efter sektor 
3.9 Inlåning efter instrument
3.10 Inlåning efter MFI-kategori
3.11 Inlåning efter räntebindning

Utlåning

3.12 Utlåning till Finland efter sektor
3.13 Utlåning till euroområdet efter sektor
3.14 Utlåning efter löptid
3.15 Utlåning efter MFI-kategori
3.16 Monetära finansinstituts utlåning efter räntebindning
3.17 Inlåningsbankers utlåning efter räntebindning
3.18 Nya låneavtal och nya utbetalda hushållslån
3.19 Nya låneavtal efter räntebindningstid exkl. konto- och kortkrediter
3.20 Nya låneavtal efter räntebindningstid, inkl. konto- och kortkrediter

Utlåning till huhhåll

3.22 Hushålllån efter ändamål
3.23 Nya hushållslån efter ändamål och räntebindningstid

Utlåning till icke-finansiella företag

3.25 Utlåning till icke-finansiella företag efter säkerhet
3.26 Nya företagslåneavtal efter lånebelopp, stroleksklassificering 1.1.2003
3.27 Nya företagslånavtal efter lånebelopp, storleksklassificering 30.6.2010

 

Mfi-sektorns värdepappersinvesteringar och poster utanför balansräkningen

4.2 Emitterade företags- och kommuncertifikat

 

Räntebärande värdepapper emitterade av monetära finansinstitut i finland

5.1 Räntebärande värdepapper efter löptid 
5.2 Räntebärande värdepapper efter MFI-kategori

Räntor

6.1 Inlånings- och utlåningsräntor 
6.2 Monetära finansinstituts referensräntor 
6.3 Referensränta och dröjsmålsränta som fastställs med stöd av räntelagen 
6.4 Förändringar i grundräntan 

 

Euroområdet

7.01 Aggregerad balansräkning för euroområdets monetära finansinstitut
7.02 Monetära finansinstituts räntor