Sidorna med de monetära finansinstitutens (MFI) utlåning, inlåning och räntor innehåller statistik över utlåningen från och inlåningen till de monetära finansinstituten i Finland samt dito räntor. Vidare redovisas en aggregerad balansräkning för dessa institut och Finlands bidrag till euroområdets penningmängd. Statistiken samlas in varje månad direkt från de monetära finansinstituten i Finland, dvs. Finlands Bank, inlåningsbankerna, övriga kreditinstitut och penningmarknadsfonderna.

Utlåningen till och inlåningen från hushåll och icke-finansiella företag i euro redovisas med nedbrytning på ställning, flöden, årsförändring och nya utlåningsavtal under månaden. Utlåningen till hushåll fördelas efter användningssyfte. Över den offentliga sektorn och övriga finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och poster i utländsk valuta publiceras statistik som visar den allmänna utvecklingen. Tabellerna och diagrammen uppdateras den sista bankdagen varje månad.

Balansräkning för monetära finansinstitut i Finland

I denna del redovisas Finlands Banks månadsbalansräkning samt den aggregerade balansräkningen för monetära finansinstitut i Finland vid månadens slut både inklusive och exklusive Finlands Banks balansräkning. Till MFI-sektorn i Finland räknas Finlands Bank, utlåningsbankerna, övriga kreditinstitut och penningmarknadsfonderna.

Penningmängdsmått och motposter

Statistiken över Finlands bidrag till euroområdets penningmängd och dess motposter omfattar ställning, flöden och procentuella förändringar. I diagramform visas dessutom de viktigaste nyckeltalen för euroområdets penningmängdsmått.

Finländska MFI-sektorns inlåning i euro från euroområdet och övrig upplåning

Finländska monetära finansinstituts inlåning i euro från euroområdet redovisas fördelat på sektor, instrument, räntebindning och MFI-kategori. Inlåningen från andra euroländer än Finland är försumbar, liksom också inlåningen i andra valutor än euro. Övrig upplåning omfattar emitterade skuldebrev. De redovisas i tabellen fördelat på löptid och MFI-kategori.

Finländska MFI-sektorns utlåning i euro till euroområdet

Över finländska monetära finansinstituts utlåning i euro till euroområdet redovisas ställningen vid månadens slut och nya avtal under månaden. Både ställning och nya avtal bryts i tabellerna ned på alla tillgängliga variabler. Nya avtal omfattar utöver nyutlåning också alla avtal som kommit till genom omförhandling av existerande lån. I denna del redovisas också volymerna för kommun- och företagscertifikatsprogram med monetära finansinstitut som emissionsinstitut.

Räntor

Här redovisas de viktigaste inlånings- och utlåningsräntorna och bankernas referensräntor i Finland exklusive Euribor, som redovisas på huvudsidan för räntor.

Utlåning, inlåning och räntemarginaler efter MFI-kategori

Utlåning, inlåning och räntemarginaler redovisas med nedbrytning på MFI-kategori. MFI-kategorierna är: affärsbanker, sparbanker, andelsbanker, utländska bankers filialer i Finland och övriga kreditinstitut. Tabellerna och diagrammen uppdateras den sista bankdagen varje månad.